Πρώην σύζυγοι και περιουσιακές διαφορές

Ποια είναι η έννοια του όρου «ιδιότητα»:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου (Ν.232/91) «περιουσία» σημαίνει:

«Κινητή και ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε πριν από το γάμο με προοπτική γάμου ή οποτεδήποτε μετά τη σύναψη του γάμου από έναν από τους δύο συζύγους».

Το ζήτημα των περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων ρυθμίζεται με τον Νόμο για τη Ρύθμιση των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Ν.232/91) όπως αυτός έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί.

Το άρθρο 14 του Νόμου ρυθμίζει το αποτέλεσμα της αξίωσης επί του ακινήτου.

Ειδικότερα, το άρθρο αυτό του νόμου προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί ή σε περίπτωση χωρισμού των συζύγων και έχει αυξηθεί η περιουσία του ενός συζύγου, ο άλλος σύζυγος, εάν συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή. , δικαιούται να ασκήσει αγωγή και να απαιτήσει την επιστροφή του μέρους της αύξησης που προέρχεται από τη δική της εισφορά.

Επομένως, για να υπάρξει αξίωση πρέπει:

Έχει εκδοθεί διαζύγιο ή ο γάμος λύθηκε ή ακυρώθηκε
Υπάρχει αύξηση της περιουσίας του ενός συζύγου
Ύπαρξη συνεισφοράς

Το τρίτο στοιχείο του άρθρου 14 είναι ότι ο σύζυγος που διεκδικεί μερίδιο στην περιουσία του άλλου συζύγου πρέπει να αποδεικνύει εισφορά. Μόνο τότε θα μπορεί να υποβάλει αξίωση στο Δικαστήριο και να απαιτήσει την καταβολή του μέρους της αύξησης για το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει συνεισφέρει.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του Νόμου, η εισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μικρότερη ή μεγαλύτερη εισφορά.

Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που ισχυρίζεται ο ένας σύζυγος έναντι του άλλου είναι χρηματική εισφορά στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου. Επομένως δεν διεκδικεί το ακίνητο αυτό καθαυτό, αλλά τη συμβολή στην αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Η δυνατότητα αποκάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του άλλου συζύγου

Ο Νόμος παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο και συγκεκριμένα τη δυνατότητα αποκάλυψης των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που ο ένας από τους συζύγους δεν αποκαλύπτει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία ή έχει καταθέσει χρήματα στο εξωτερικό ή διατηρεί κρυφούς λογαριασμούς κ.λπ. Συνεπώς, οι σύζυγοι ή ακόμα και ο σύζυγος που διεκδικεί κατά του άλλου, έχουν δικαίωμα, με ειδική διαδικασία που προβλέπεται βάσει νόμου, να ζητήσει από το Δικαστήριο απόφαση σύμφωνα με την οποία ο αντίδικος θα υποχρεούται εντός 15 ημερών από την έκδοση της διαταγής να εγγράψει ενόρκως στο Δικαστήριο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλη την περιουσία για την οποία είχε έμμεσα ή άμεσα. τόκους για την ημερομηνία λήξης της συμβίωσης ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θα καθοριστεί από το Δικαστήριο στο συγκεκριμένο Διάταγμα.

Ένα άλλο σημαντικό και τελευταίο θέμα που αξίζει να αναφερθεί είναι ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης προκειμένου ο ένας σύζυγος να απαιτήσει την καταβολή του μέρους της προσαύξησης για το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει εισφέρει, δηλαδή 3 χρόνια από την ημέρα γέννησης της αξίωσης.

Συμπερασματικά, το θέμα των διαφορών μεταξύ των συζύγων και η ρύθμιση των περιουσιακών τους σχέσεων μπορεί να γίνει πολύπλοκο. Για το λόγο αυτό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο για νομικές συμβουλές σχετικά με το θέμα, καθώς τα παραπάνω αποτελούν πληροφορίες.