ΚΎΠΡΟΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Η Κύπρος με τα χρόνια, έχει γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για ξένους επενδυτές λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε συνδυασμό με τον φορολογικό της τομέα. Ο τραπεζικός τομέας έχει αναπτυχθεί από τη δημιουργία διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ξένων επενδυτών στην Κύπρο. Ωστόσο, η βιομηχανία εκτίθεται σε μεγάλους κινδύνους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Κύπρος πραγματοποίησε την εθνική αξιολόγηση κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το 2018, η οποία θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή διαπιστώθηκε ότι ο τομέας που εκτίθεται κυρίως σε κινδύνους και απειλές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ο τραπεζικός τομέας, κυρίως από τον τομέα των ακινήτων και από τους φορείς παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Αυτό μπορεί ουσιαστικά να πιστωθεί στην Ένωση της τράπεζας με, μεταξύ άλλων: τις επιχειρήσεις που δεν κατοικούν στην Κύπρο με συχνά πολύπλοκες εταιρικές δομές, τις ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων με αντισυμβαλλόμενους σε διαφορετικές αγορές, και τέλος τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υποψήφιους μετόχους ή διευθυντές και καταπιστεύματα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι ο ειδικός για την εποπτεία του εγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο και για τη χρήση των ρυθμίσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΚΤΚ έχει εκδώσει την πέμπτη έκδοση της Εντολής για την Αποφυγή της πρόληψης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τον Φεβρουάριο του 2019.

Ο νόμος αναφέρει ιδιαίτερα ότι η Οδηγία είναι έγκυρη και υποχρεωτική για τον ειδικό επόπτη, για την τήρηση της χρήσης της οδηγίας, ο οποίος είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Οδηγία 2018/843 της ΕΕ, η οποία μεταβάλλει την 4η οδηγία της ΕΕ, πρέπει ωστόσο να ενσωματωθεί στο Κυπριακό Δίκαιο. Η Κύπρος έλαβε επίσημη σημείωση από την ΕΕ για μη συμμόρφωση, καθώς η ημερομηνία λήξης της ενσωμάτωσης ήταν ο Ιανουάριος του 2020. Οι τράπεζες αναμένεται να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύπτονται και να λάβουν τα ζωτικά μέτρα.

Το κέντρο των τραπεζών θα πρέπει να διερευνήσει τη φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και στη συνέχεια να εφαρμόσει τα σημαντικά και απαραίτητα προληπτικά μέτρα, με σεβασμό στη φύση και την πολυπλοκότητα των στοιχείων και των Διοικήσεων της Τράπεζας. Τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να ονομάσουν έναν υπάλληλο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος θα είναι προσεκτικός, μεταξύ άλλων, για τον προγραμματισμό της ρύθμισης του ιδρύματος σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης των νέων πελατών και τους όρους και τις στρατηγικές κάτω από τις οποίες θα τερματιστεί μια πελατειακή σχέση.