ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

Οι ξένοι επενδυτές βρίσκουν την Κύπρο μια πραγματικά ελκυστική χώρα για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους.
Η εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο δεν είναι περίπλοκη, αλλά η διαδικασία μπορεί να γίνει δύσκολη και περίπλοκη όταν τα έγγραφα δεν συμπληρωθούν σωστά ή είναι ελλιπή.

Απαιτούμενα για την εγγραφή της εταιρείας στην Κύπρο:

1. η επιλογή του σωστού τύπου της οντότητας με βάση την ενδελεχή έρευνα και επιχειρηματικό σχέδιο
2. η προετοιμασία όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή της εταιρείας
3. σύνταξη και επικύρωση του Καταστατικού της εταιρείας.
4. έκδοση πληρεξουσίου στο πρόσωπο ή την επιχείρηση που χειρίζεται την εγγραφή, εάν απαιτείται
5. για τον διορισμό των διευθυντών και του γραμματέα της εταιρείας για τους οποίους πρέπει να τηρούνται ορισμένοι όροι
6. άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού όπου θα κατατεθεί το μετοχικό κεφάλαιο

Ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας εγγραφής της εταιρείας είναι η σύνταξη του Καταστατικού της εταιρείας. Αυτά, πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρεία, ώστε να είναι έγκυρη από το μητρώο κυπριακών εταιρειών.

ΕΙΔΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

Στην Κύπρο, οι δραστηριότητες οποιασδήποτε εταιρείας ρυθμίζονται από τον αναθεωρημένο εταιρικό νόμο (ΚΕΦ.113), από το 2003.
• Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο (ΕΠΕ) μπορεί να συσταθεί από τουλάχιστον έναν μέτοχο, αλλά όχι περισσότερους από 50(εξαιρουμένων υπαλλήλων και πρώην υπαλλήλων του ίδιου ομίλου εταιρειών-Αρ.29.1β). Το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές που περιορίζονται στη μεταβίβαση. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στον αριθμό των μετοχών τους. Μόνο ένας Διευθυντής διαχειρίζεται την εταιρεία και η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Επίσης, πρέπει να διοριστεί Γραμματέας για να κρατήσει υπό την επιμέλεια του το Μητρώο Μελών, το Μητρώο Χρεώσεων, το Μητρώο Διοικητικών Συμβούλων και Γραμματέα, τη Σφραγίδα Εταιρείας και το Βιβλίο Συνοπτικών Πρακτικών.
• Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο δεν έχει μέγιστο αριθμό μετόχων και οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η διάρκεια μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να ορίζεται στο Καταστατικό, αλλά συνήθως είναι απεριόριστη.

• Η Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση είναι ένας τύπος εταιρείας που αντιγράφει τον αγγλικό τύπο εταιρείας περιορισμένης εγγύησης.

Αυτός ο τύπος επιχείρησης έχει σχεδιαστεί ειδικά για φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Δεν απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο. Δεν έχει μέγιστο αριθμό μετόχων.